Kjøpsbetingelser

Salgsbetingelser.

Anvendelse
Disse alminnelige salgsbetingelsene har anvendelse på alt salg fra Amerikanske Bildeler så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Definisjon
Med kjøper menes i dette dokumentet den person eller instans som bestiller en vare fra Amerikanske Bildeler.

Priser
Alle priser er normalt oppgitt i norske kroner inklusive merverdiavgift hvis ikke annet er bemerket. Priser på tilbud,ordre og faktura er eks. mva. For kjøp hvor leveringsadresse er innen Norge, tilkommer den gjeldende mva-sats på produktet. Ved salg til utlandet, Svalbard, norsk kontinentalsokkel eller andre fjernliggende norske landområder legges det ikke til norsk mva. Amerikanske Bildeler forbeholder seg retten til å selge/levere maks 2 stk. pr. kunde på produkter som er merket som ukens tilbud.

Prisendringer
Prisene kan endres uten videre varsel til kjøper. Dette kan vaere endrede leverandørpriser, endrede valutakurser og lignende. Det er kjøperens ansvar å holde seg oppdatert om gjeldende priser, f. eks via www.amerikanskebildeler.no kan imidlertid ikke endre prisen på en vare kjøper har fått bekreftet pris på, det er alltid den bekreftede prisen på ordretidspunkt som gjelder. Amerikanske Bildeler forplikter seg til og levere varen til avtalt pris.

Produktinformasjon
Amerikanske Bildeler vil til enhver tid videreformidle informasjon om produkter gitt fra våre leverandører. Dersom et produkt ikke stemmer overens med de spesifikasjoner som er gitt fra Amerikanske Bildeler eller andre kilder, gir det i seg selv ikke rett til noe krav ovenfor Amerikanske Bildeler fra kjøperens side. Det gir heller ikke rett til retur av varen, såfremt ikke spesifikasjonene på produktet som er levert i vesentlig grad avviker fra de som er oppgitt. Amerikanske Bildeler tar ingen ansvar for følgefeil som eventuellt måtte oppstå grunnet feil i de gitte og/eller de faktiske spesifikasjonene angående et produkt. Amerikanske Bildeler tar også forbehold om feil i produktinformasjonen.

Mangler i leveranse
Eventuelle mangler ved en leveranse må rapporteres til Amerikanske Bildeler i rimelig tid etter at feilen burde vaert oppdaget.

Mangler/feil ved produkter
Oppdages det eventuelle mangler eller mulige feil ved et produkt, skal kjøperen straks lese og gå igjennom informasjonen på vår support-side på Internett, og innen rimelig tid etter at mangelen burde vaert oppdaget, rapportere mangelen til Amerikanske Bildeler hvis eget forsøk på å finne løsning på problemet ikke vinner frem. Dersom Amerikanske Bildeler gir spesielle instruksjoner på hvordan mangelen/reklamasjonen skal behandles for å finne en løsning på problemet, må disse instruksjonene følges.

Leveringstid
Varer på lager leveres samme eller påfølgende dag. I tillegg kommer befraktningstid (normalt 1-4 dager innen Norge). Dersom noen av de bestilte varer IKKE er på lager, blir leveringstiden lengre. Faktisk leveringstid avhenger av våre leverandørers leveringsdyktighet. Amerikanske Bildeler vil oppgi forventet leveringstid på forespørsel, beregnet ut ifra opplysninger fra våre leverandører, erfaringer fra tidligere leveranser, o.l. Oppgitte leveringstider er ikke forpliktende på noen som helst måte. Amerikanske Bildeler forbeholder seg retten til og dellevere ordre med 66% eller flere av varelinjene på lager. De resterende varene på ordren vil da bli sendt kunden fraktfritt.

Ordrens gyldighet
En ordre er gyldig når ordrebekreftelse er mottatt. Ordrebekreftelse gis pr. e-mail. Ved bestillinger per telefon, fax eller brev er det implisitt gitt at ordrebekreftelse er gitt såfremt ikke Amerikanske Bildeler opplyser noe annet. Ved innlegging av en ordre er det implisitt gitt at kjøperen godtar å følge Amerikanske Bildeler sine salgsbetingelser. En ordre/bestilling er gyldig inntil varen er avbestilt eller Amerikanske Bildeler skriftlig/per e-mail kansellerer ordren.

Befraktning
Alle varer til privatpersoner og firmaer uten bedriftsavtale sendes normalt med postoppkrav, såfremt pakkens beskaffenhet tillater dette. Amerikanske Bildeler velger billigste befraktningsmåte, men står fritt i å velge annen befrakter. Dersom varens beskaffenhet ikke tillater leveranse per Posten, vil en annen befrakter bli valgt av Amerikanske Bildeler. Kjøperen kan også spesifisere ønsket befraktningsmetode. Eventuelle merkostnader dette medfører for Amerikanske Bildeler blir belastet kjøperen. Alle påløpne gebyrer i forbindelse med befraktningen belastes kjøper. Minimum frakt er Postens avgifter for 2 kg postpakke.

Betaling/kreditt
Alle priser er å betrakte FCA Halden. Tilnaermede fraktutgifter til den faktiske fraktkostnaden, pluss gebyrer, faktureres kjøperen sammen med leveransen av varen. Hvis befrakterfirmaet som, ikke kan tilby tjenesten tilsvarende Postens tjeneste postoppkrav, må varen forskuddsbetales. Bedriftskunder kan innvilges kreditt ved at kredittsøknad utfylles. Se også egen info under bedriftskunder. Vår regnskapsavdeling vil da vurdere kreditt og kredittlimit. Amerikanske Bildeler forbeholder seg retten til å avslå enhver søknad om kreditt uten gi begrunnelse for avslaget. Ved kredittsalg gis det 10 dagers kreditt til firmaer/privatpersoner og 30 dagers kreditt til offentlige institusjoner. Det sendes ut 2 purringer for kredittsalg før kravet sendes til inkasso. Morarenter og purregebyr beregnes til enhver tid til maksimum av gjeldende regler for dette.

Salgspant
Amerikanske Bildeler har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger inntil hele kjøpesummen er honorert, jmf. pantelovens C53-14 flg.

Returrett
Gjelder for privatpersoner: Amerikanske Bildeler følger innen Norge prinsippene i Angrerettloven for returer med rett til pengene tilbake. Varer må returneres i samme stand som de ble motatt. Ved korrekt gjennomført retur (iht. Angrefristloven) tilbakebetales varens fulle pris og utlagte fraktkostnader til kjøper. Bedriftskunder, offentlig institusjoner og naeringsdrivende: Ingen returer for pengene tilbake godtas uten at dette er avtalt skriftlig på forhånd.

Uavhentede leveranser
Ved uavhentede leveranser/pakker vil kjøperen ilegges 150 kroner i gebyr for uavhentet vare, Dette er nødvendig for å dekke våre kostnader i forbindelse med slike brudd på avtale.

Reklamasjonsrett
Reklamasjonsrett etter kjøpslovens bestemmelser.

Garanti
Garanti på alle produktene følger produsentens garanti. Denne er normalt minst 1 år. Produsenten garanterer for produktets funksjonsdyktighet i garantitiden. Garantien dekker normalt ikke feil som skyldes uforsvarlig eller utilsiktet bruk, ytre påvirkninger eller mangelfullt vedlikehold. Garantien innbefatter normalt ikke deler til produkter hvis normale levetid er kortere enn den oppgitte garantitiden. Garantien dekker kun selve produktet, ikke eventuelle tilleggsprodukter eller informasjon som kjøperen har tilført produktet. Ved garantireklamasjon må det påstått defekte produktet returneres til Amerikanske Bildeler med komplette manualer og original emballasje, hvis ikke annet er avtalt.

Dokumentasjon ved forsendelser
Alle forsendelser til Amerikanske Bildeler vedrørende returer, garantireklamasjoner, og lignende må vedlegges et følgeskriv som refererer til opprinnelig fakturanummer, kjøpsdato, samt informasjon om hva forsendelsen gjelder. Forsendelsen til Amerikanske Bildeler skal skje kostnadsfritt for Amerikanske Bildeler. Pakker som er sendt i oppkrav eller mottaker betaler frakt vil ikke bli hentet ut.

Tvister
Tvister som måtte oppstå i tilfelle uenighet om bestemmelser eller betingelser hører inn under de ordinaere domstoler, med Halden Byrett som verneting. Alle rettsspørsmål som måtte oppstå skal bedømmes i henhold til norske lover.

Fortsett
Produsenter
Social Networking
Facebook